ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดเกตุสโมสรมีความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยภายใต้แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และยกระดับความสามารถสู่ระดับสากล

 

 

 

 

 

จัดและส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐาน

 

 

 

 

 
 

 
 

หน้าแรก