ทำเนียบบุคลากร

นางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

นางสาวรุ้งเพชร ทรัพย์เจริญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา บวรรัตนวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันทวัลย์ ศรีสมัย

ครูชำนาญการพิเศ

นายภูวไนย บุญทับทิม

ครูชำนาญการ

นางสายใจ อู่เงิน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนมพร ค่ำคูณ

ครูชำนาญการ

นางณัฐวรา  จ้อยศิริครู คศ.1


นางสาววาสนา จั่นจำรัส

ครู คศ.1

นายอนุวัฒน์ โพธิภูงา

ครูชำนาญการ

นางสาวอนุสรา  มะลิซ้อน

ครู คศ.1


นางสาวนิภาพร แก้วสมนึก

ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา สุวินัย

ครู คศ.1


นางสาวสมปอง สำราญใจ

ครู คศ.1

นายนิพนธ์ ยวงไธสง

ครู คศ.1

นางสาววรรณภา เกตุสุวรรณ์

ครู คศ.1

นางสาววิภาดา สีเทา

ครู คศ.1

น.ส.ชุติมา สุทธิประเสริฐ

ครูผู้ช่วย

นางสาวมาริษา เพชรเวียง

ครูผู้ช่วย

นางสาวพรประภา ประภาอัมพร

ครูพี่เลี้ยง

นางสาวธัญญารัตน์ ศรีมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสำเริง รอยรัตน์

ช่างไฟฟ้

 

นางสาวบุญเทียม อู่เงิน

ครูเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

นางกฤษณา  สุวรรณเจริญ

ครูเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

นางสุปราณี ศิริชาติ

ครูเทศบาลตำบลคอลงแสนแสบ