การปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 
 

 

การปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดยผู้บริหาร คณะครูและ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

 
 

 
 

หน้าแรก