พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 
 

            พระจากวัดเกตุสโมสร มาสอนศีลธรรมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในทุกวันศุกร์

 

 
 

 
 

หน้าแรก