ประวัติโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

 

               

โรงเรียนวัดเกตุสโมสร  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘  ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน  คือ ขุนไพบูลย์  แจ่มไพบูลย์  กำนันตำบลบางขนาก  เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภท นายอำเภอจัดตั้ง  เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๗๓  ปัจจุบันรวมเวลา ๗๑ ปี  โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลบางขนาก  (วัดต้นสำโรง)  อาศัยศาลาการเปรียญวัดเป็นที่เล่าเรียน โดยมีนายชุบ  สิทธิสุนทร เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ ป.๑-ป.๔  มีครู ๔ คน นักเรียน ๑๐๐ คน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ พระครูเลี่ยม เจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร  ได้หารายได้มาสร้างอาคารขึ้น ๑ หลัง  เป็นอาคารไม้ ๒  ชั้น  แบบ  ป.๐๒  จำนวน  ๘  ห้องเรียน  ให้ชื่อว่าโรงเรียนวัดเกตุสโมสร (เลี่ยมประชาสรรค์) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ท่านพระครูเฉลา  รองเจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร  และคณะกรรมการศึกษาได้รื้อห้องสมุดวิบุลลักษม์ และของบประมาณสมทบ มาสร้างอาคารอีกหนึ่งหลัง จำนวน ๓ ห้องเรียน ให้ชื่ออาคารว่า  อาคารแจ่มไพบูลย์   สิงห์สิทธิสุนทรอุทิศ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้งบประมาณ  จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้สร้างอาคารแบบ ๐๑๗  ขนาด ๘ ห้องเรียน  จำนวน ๒ หลัง รวมเป็น ๑๖ ห้องเรียน  โดยให้ชื่อว่า อาคารศิริเกตุประชานุสรณ์ ๑ และ ๒ เดิมโรงเรียนนี้จัดการศึกษาตั้งแต่ ป.๑-ป.๗   และเป็นโรงเรียนเดียว ที่จัดการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ในบริเวณนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ทางโรงเรียนได้ขอเปิดชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอีก  ได้แก่  อนุบาล ๓ ขวบ ๑ ห้องเรียนและขอเปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้การจัดการเรียนการสอนยุ่งยาก  ทางโรงเรียนพระครูวิจิตรธรรมสโมธานเจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร  กรรมการโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนจึงขอรื้อย้ายโรงเรียนหลังเก่า  คือ  อาคารแจ่มไพบูลย์  สิงห์สิทธิสุนทรอุทิศ  และหาเงินมาสมทบสร้างอาคารอนุบาลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  ระดับก่อนประถมศึกษา  เป็นมูลค่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท

          ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  จำนวน ๒ หลัง ๑๖ ห้องเรียน  มีอาคารเรียนแบบพิเศษจำนวน ๑ หลัง  ๕  ห้องเรียน  มีอาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง มีถังเก็บน้ำ  ฝ๓๓ จำนวน  ๑ ที่  ฝ๓๐ พิเศษ จำนวน  ๑   ที่มีส้วม แบบ สปช. ๒๐๖/๒๙ จำนวน  ๒ หลัง  ๘ ที่  มีสนามบาสเกตบอล ๑ สนาม  มีสนามลานกีฬาอเนกประสงค์  ๒ สนาม  มีสนามฟุตบอล  ๑ สนาม  มีหอประชุม “วิสิฏฐกมลวนิชประชาสรรค์” ๑ หลังมีส้วมที่สร้างด้วยเงินบริจาคจำนวน  ๑  หลัง  มีที่ดินของวัดเกตุสโมสรที่มอบให้โรงเรียนดำเนินการจำนวน  ๑๗  ไร่  ๑ งาน  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓  รวม  ๑๓ ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๕๔ (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕) จำนวน  ๓๔๑  คน  เป็นชาย   ๑๗๙  คน  เป็นหญิง  ๑๖๒  คน  มีครูประจำการ  จำนวน ๑๔  คน  พนักงานราชการ  ๒   คน  ครูอัตราจ้าง  ๔   คน 

 

    


 

กลับหน้าแรก