มงคลชีวิต

 
 

กล่องข้อความ: 1.  ไม่คบคนพาล
                คนพาลคือ คนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติ  เป็นผลให้มีความเห็นผิด ยึดถือค่านิยมผิด ๆ และมีวินิจฉัยเสีย   คือไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร  อะไรไม่ควรเช่นบัณฑิตเห็จว่า
การเล่นไพ่ เป็นสิ่งไม่ดี เป็นอบายมุขแต่คนพาลกลับเห็นว่า การเล่นไพ่ เป็นสิ่งดีทำให้เพลิดเพลิน  เป็นการฝึกซ้อมสมอง               
          ลักษณะของคนพาล
                เนื่องจากคนพาลมีใจขุ่นมัวอยู่เสมอ  ทำให้ไม่สามารถควบคุมใจให้คิดไปในทางที่ถูกต้องได้   คนพาลจึงมีลักษณะวิปริตผิดจากคนทั้งหลาย 3 ประการคือ
                             1. ชอบคิดชั่วเป็นปกติ
                             2. ชอบพูดชั่วเป็นปกติ
                             3. ชอบทำชั่วเป็นปกติ
          อานิสงส์การไม่คบคนพาล
                 1. ทำให้ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด
                 2. ทำให้สามารถรักษาความดีเดิมไว้ได้
                 3. ทำให้สามารถสร้างความดีใหม่เพิ่มขึ้นได้อีก
                 4. ทำให้ไม่ถูกคนพาลทำร้าย
                 5. ทำให้ไม่ถูกตำหนิ
                 6. ทำให้ไม่ถูกมองในแง่ร้าย
                 7. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า
                 8. ทำให้มีความสุขทั้งตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ
                 9. เป็นการตัดกำลังไม่ให้เชื้อพาลระบาดไป


2. ตั้งตนชอบ

                                ตั้งตนชอบหมายถึง การตั้งเป้าหมายชีวิต  ทั้งทางโลกและทางธรรมไว้ถูกต้อง  แล้วประคับประคองตนให้ดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวัง
 เป้าหมายชีวิตแบ่งเป็น 3 ระดับคือ
                             1.  เป้าหมายชีวิตขั้นต้น
                             2.  เป้าหมายชีวิตขั้นกลาง
                             3. เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด
            อานิสงส์การตั้งตนชอบ
                             1. เป็นผู้สามารถพึ่งตนเองได้
                             2. เป็นผู้ไม่ประมาท
                             3. เป็นผู้เตรียมพร้อมไว้ดีแล้วก่อนตาย
                             4. เป็นผู้มีความสวัสดีในทุกที่ทุกสถาน
                             5. เป็นผู้บูชาพระรัตนตรัยอย่างสูงสุด

3.  มีวินัย
                วินัยหมายถึง  ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับสำหรับควบคุมความประพฤติทางกาย  วาจา  ของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน  จะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบายไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน  วินัยช่วยให้คนในสังคมห่างไกลจากความชั่วทั้งหลาย
           ประโยชน์ของวินัย
                            1. วินัยนำไปดี  หมายความว่า  ทำให้ผู้รักษาวินัยดีขึ้น  ยกฐานะผู้มีวินัยให้สูงขึ้น
                            2. วินัยนำไปแจ้ง  คำว่าแจ้ง  แปลว่า สว่างหรือเปิดเผยไม่คลุมๆเครือๆ วินัยนำไปแจ้งคือเปิดเผย
                            3. ธาตุแท้ของคนได้
                            4. วินัยนำไปต่าง  เราดูความแตกต่างของคนด้วยวินัย 

 4. บำรุงบิดามารดา
                พระคุณของพ่อแม่   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า   ถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้นานบ่าทั้งสองของตน  ประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้น  ป้อนข้าวป้อนน้ำและให้ท่านถ่ายอุจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จ  แม้บุตรจะมีอายุถึง 100 ปีและปรนนิบัติท่านไปจนตลอดชีวิต  ก็ยังนับว่าตอบแทนพระคุณท่านไม่หมด
                อานิสงส์การบำรุงบิดามารดา
                    
1. ทำให้เป็นคนมีความอดทน
                            2.ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ
                            3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล
                            4. ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัย
                            5. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

 5. เลี้ยงดูบุตร
                องค์ประกอบให้ได้ลูกดี
                     
1. ตนเองต้องเป็นคนดี  พ่อแม่ที่ทำบุญมาดีจึงจะได้ลูกดีมาเกิด
                             2. การเลี้ยงดูอบรมดี 
            อานิสงส์การเลี้ยงดูบุตร
                             1. พ่อแม่จะได้ความปีติภาคภูมิใจเป็นเครื่องตอบแทน
                             2. ครอบครัวจะสงบร่มเย็นเป็นสุข
                             3. ประเทศชาติจะมีคนดีไว้ใช้
                            4. เป็นต้นแบบที่ดีงามของสังคมสืบได้ตลอดกาลนาน
กล่องข้อความ:

 1. ทำงานไม่คั่งค้าง
               
เหตุที่ทำให้งานคั่งค้าง

                           1.
 ทำงานไม่ถูกกาล
                           2.
 ทำงานไม่ถูกวิธี
                           3.
 ไม่ยอมทำงาน
            วิธีทำงานให้เสร็จ

                           1.
  ฉันทะ
                           2.
  วิริยะ
                           3.
  จิตตะ
                           4.
  วิมังสา
            อานิสงส์การทำงานไม่คั่งค้าง

                           1.
  ทำให้ฐานะของตน ครอบครัว ประเทศชาติดีขึ้น
                           2.
  ทำให้ได้รับความสุข
                           3.
  ทำให้พึ่งตัวเองได้
                           4.
  ทำให้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายได้
                           5.
  ทำให้สามารถสร้างบุญกุศลอื่นๆ ได้ง่าย
                           6.
  ทำให้เป็นผู้ไม่ประมาท
                           7.
  ทำให้ป้องกันภัยในอบายภูมิได้
                           8.
  ทำให้มีสุคติเป็นที่ไปเบื้องหน้า
                           9.
  ทำให้เป็นนิสัยติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ
                         10.
ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
 
2. ประพฤติธรรม 

                ประพฤติธรรมคือ  การประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดี  ทั้งปรับปรุงพฤติกรรม ของตนให้ดีสมกับที่เกิดเป็นคนและให้มีความเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียง
               
อานิสงส์การประพฤติธรรม
                            1.
 เป็นมหากุศล
                            2.
 เป็นผู้ไม่ประมาท
                            3.
 เป็นผู้รักษาสัทธรรม
                            4.
เป็นผู้นำพระพุทธศาสนาให้เจริญ
                            5.
เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้า
                            6.
 ไม่ก่อเวรก่อภัยแก่สรรพสัตว์
                            7.
 เป็นผู้ให้อภัยแก่สรรพสัตว์
                            8.
เป็นผู้ดำเนินตามปฏิปทาของนักปราชญ์
3. มีความกตัญญู

                ความกตัญญูคือความรู้คุณ  หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่างมีสติปัญญาบริบูรณ์  รู้อุปการคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตน
               
อานิสงส์การมีความกตัญญู

                            1.
 ทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้
                            2.
ทำให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่ม
                            3.
 ทำให้เกิดสติ
                            4.
 ทำให้เกิดหิริโอตตัปปะ
                            5.
 ทำให้เกิดขันติ
                            6.
 ทำให้จิตใจผ่องใส
                            7.
 ทำให้เป็นที่สรรเสริญของคนดี
                            8.
ทำให้มีคนอยากคบหาสมาคม
 
4. มีความอดทน

                ความอดทน มาจากคำว่า ขันติ หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้  ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม

            ลักษณะของความอดทนที่ถูกต้อง

                           1.
  มีความอดกลั้น
                           2.
  เป็นผู้ไม่ดุร้าย
                           3.
 ไม่ปลูกน้ำตาให้แก่ใครๆ
                           4.
 มีใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิตย์
           อานิสงส์การมีความอดทน

                           1.
  ทำให้กุศลธรรมทุกชนิดเจริญขึ้นได้
                           2.
  ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์
                           3.
  ทำให้ตัดรากเหง้าแห่งความชั่ว
                           4.
  ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกอิริยาบถ
                           5.
  ทำให้พรหมวิหารโดยง่าย
 
5. ประพฤติพรหมจรรย์

                การประพฤติพรหมจรรย์แปลว่า การประพฤติตนอย่างพระพรหม หรือความประพฤติอันประเสริฐ หมายถึง  การประพฤติตามคุณธรรมต่างๆ ทั้งหมด  ในพระพุทธศาสนาให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้กิเลสฟูกลับขึ้นมาอีก  จนกระทั่งหมดกิเลส
            อานิสงส์การประพฤติพรหมจรรย์

                           1.
  ทำให้ปลอดโปร่งใจ  ไม่ต้องกังวลหรือระแวง
                           2.
  ทำให้เป็นอิสระ  เหมือนนกน้อยในอากาศ
                           3.
  ทำให้มีเวลามากในการทำความดี
                           4.
  ทำให้เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตทั้งหลาย
                           5.
  ทำให้ ศีล สมาธิ ปัญญา เจริญรุดหน้าไม่ถอยกลับ
                           6.
  ทำให้บรรลุ มรรคผลนิพพานได้โดยง่าย 

 

 
 

 
 

หน้าแรก