แผนผังโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รายละเอียดแผนผังโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

1.  สนามฟุตบอล                                                                           9.   อาคารเรียนแบบ 017                                                                17.  สนามกีฬา
2.  สนามวอลเลย์บอล                                                                   10.   อาคารเรียนแบบพิเศษ                                                               18.  ส้วมหญิง
3.  สนามบาสเกตบอล                                                                  11.   บ่อบาดาล                                                                                 19.  ส้วม
4.  ส้วมชาย                                                                                12.   ฝ. 33                                                                                       20.  สนามกีฬา
5.  ส้วมหญิง                                                                              13.   ฝ. 30 พิเศษ
6.  บ้านพักครู                                                                             14.   ฝ. 30 พิเศษ
7.  อาคารอเนกประสงค์                                                              15.   เสาธง
8.  อาคารเรียนแบบ 017                                                            16.   บ่อน้ำใช้

 
     

 

     
   

กลับหน้าแรก