เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาเป็นสมบัติอันประเสริฐของหมู่ชน

 

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ไหว้สวยแบบไทย มีน้ำใจนักกีฬา

 

 
 

 
 

หน้าแรก